Regulamin

 

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNE W GDOWIE

 

§ 1 PRAWO KORZYSTANIA

 

1. Biblioteka jest ogólnodostępną instytucją kultury.

2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie do Biblioteki należy okazać dowód tożsamości, zapoznać się z Regulaminem i zobowiązać się podpisem do przestrzegania go.

4. Za Czytelnika niepełnoletniego odpowiadają rodzice (opiekunowie prawni).

5. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o wszelkich zmianach danych osobowych (zmiana szkoły, miejsca pracy, zamieszkania, nazwiska).

6. W bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia, konsumpcji i wprowadzania zwierząt.

7. Czytelników korzystających ze zbiorów Biblioteki, obowiązują podstawowe zasady higieny osobistej.

8. Dane osobowe Czytelnika podlegają ścisłej ochronie.

 

§2 WYPOŻYCZANIE

 

1. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca.

2. Na książki pilnie potrzebne innym Czytelnikom, Biblioteka może wyznaczyć wcześniejszy termin zwrotu.

3. Istnieje możliwość przesunięcia (także telefonicznie) terminu zwrotu książki, jeżeli nie koliduje to z interesami innych Czytelników.

4. Na prośbę Czytelnika, Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

5. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów.

6. Z księgozbioru podręcznego korzysta się na miejscu, w Czytelni.

7. W wyjątkowych wypadkach Czytelnik może wypożyczyć książki wymienione w § 2 pkt 6. O warunkach wypożyczenia i terminie zwrotu decyduje bibliotekarz.

8. Biblioteka może wykonywać odpłatnie odbitki kserograficzne materiałów bibliotecznych z zachowaniem  przepisów prawa autorskiego. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje usług reguluje cennik wywieszony do wiadomości Czytelników.

 

§3 POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.

3. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia lub  zagubienia książki Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

4. Czytelnik może, za zgodą dyrektora Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną do Biblioteki.

 

§4 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 

1. Za niezwrócenie książek w terminie ustalonym w § 2 pkt.1 pobiera się zwrot kosztów upomnienia w wysokości pięciokrotnej ceny opłaty pocztowej oraz opłatę karną w wysokości  1 zł za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie  zwrotu.

2. Jeżeli Czytelnik pomimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów lub uiszczenia opłat, Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

 

§5 PRZEPISY KOŃCOWE

 

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji dyrektora Biblioteki - czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

2. Regulamin został opracowany w oparciu o Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Gdowie.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od  1 lipca 2009 roku.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI KOMPUTEROWEJ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GDOWIE

 

§1 PRAWO KORZYSTANIA

 

1. Korzystanie z Czytelni komputerowej jest bezpłatne.

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych

obowiązujących w Bibliotece.

3. Użytkownik na czas korzystania wpisuje się do rejestru Czytelni.

4. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

 

§2 KORZYSTANIE Z INTERNETU

 

1. W Czytelni można korzystać z udostępnionego oprogramowania. Niemożliwe jest natomiast korzystanie z własnego oprogramowania oraz wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu.

2. Korzystanie z internetu dozwolone jest do celów naukowych, edukacyjnych oraz dydaktycznych.

3. W internecie można przeglądać strony www, grupy dyskusyjne,sprawdzić swoją skrzynkę e-mail.

4. Wynik wyszukiwania można zapisać lub wydrukować.

5. W przypadku dużej ilości chętnych, bibliotekarz ma prawo ograniczyć czas dostępu do komputera.

6. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu, niewłaściwie korzystający ze sprzętu lub zachowujący się nieodpowiednio, może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni.

7. Za spowodowanie zniszczenia sprzętu użytkownik ponosi koszty w wysokości, która umożliwia naprawienie szkód.

 

 

Skip to content